Witamy na stronie PTGHiZD

W dniach 16-18. czerwca 2016 r. w Bydgoszczy odbył się IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD). Zjazdy PTGHiZD są podstawową formą współpracy i rozwoju naszego Towarzystwa, okazją do przedstawienia wyników własnych prac oraz pogłębienia wiedzy. Liczny udział gości zagranicznych był okazją do wymiany poglądów wykraczającej poza dotychczasowe dyskusje toczone w naszym środowisku. Nowością były sesje tematyczne organizowane w całości przez Sekcje Specjalistyczne PTGHiZD oraz spotkania warsztatowe w niewielkich grupach mające na celu rozwój współpracy naukowej.

Podczas walnego Zgromadzenia przeprowadzono wybory władz Towarzystwa. Ze względu na zapisy Statutu PTGHiZD konieczna była zmiana pełnego składu władz Towarzystwa, pełniących swoje funkcje przez poprzednie dwie kadencje. Prezesem PTGHiZD na kadencję 2016-2018 został wybrany dr hab. Jarosław Kwiecień z Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu. W trakcie Walnego Zebrania członków PTGHiZD udzielono absolutorium ustępującym władzom oraz wyrażono uznanie dla ich osiągnięć, deklarując kontynuację działań rozpoczętych przez ustępującego Prezesa prof. Piotra Sochę i Konsultanta Krajowego prof. Mieczysławę Czerwionkę-Szaflarską.

Obecnie Zarząd pracuje nad rozwojem i utrzymaniem specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej. Planowany jest dalszy rozwój współpracy międzyośrodkowej oraz szkolenia młodych lekarzy i naukowców we współpracy z Europejskim Towarzystwem Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN).

Kolejny Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci odbędzie się w roku 2018 w Lublinie. Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy!