Statut Polskiego Towarzystwa Gastroentrologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci z siedzibą w Warszawie

Tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmian przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w dniu 25 maja 2018 r.

Statut PTGHIŻD w pliku PDF

 

PREAMBUŁA

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci jest organizacją wyższej użyteczności skupiającą i jednoczącą lekarzy oraz pracowników nauki z ośrodków naukowych, akademickich i lekarzy działalności podstawowej. Tworzy ono forum wymiany myśli i formułowania zadań, potrzeb i zaleceń w zakresie gastroenterologii, hepatologii i żywienia wieku rozwojowego. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym i Polskim Towarzystwem Gastroenterologii.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: "Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci" (w dalszej części statutu: Towarzystwo).

2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa, a terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwej realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

1. Towarzystwo działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o Stowarzyszeniach".

2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

3. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z godłem Towarzystwa w środku oraz napisem w otoku: "Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Zarząd Główny" oraz pieczęci podłużnych z napisem o treści jak wyżej i właściwym adresem siedziby.

 

§ 3

Towarzystwo zrzesza lekarzy, pracowników nauki z ośrodków naukowych i akademickich, a także lekarzy działalności podstawowej wykonujących działalność zawodową lub dydaktyczną w zakresie gastroenterologii, hepatologii i żywienia wieku rozwojowego, a także inne osoby zajmujące się ww. zagadnieniami. Warunki uzyskania członkostwa określa Rozdział III Statutu.

§ 4

1.   Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.   Towarzystwo może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw administracyjno-księgowych lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

§ 5

Członkowie Towarzystwa mogą również realizować cele statutowe w Sekcjach Specjalistycznych i Grupach Roboczych, powoływanych i znoszonych przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 

§ 6

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia o takim samym lub podobnym profilu działania.
2. Towarzystwo może być
fundatorem krajowych i zagranicznych fundacji działających na rzecz dziecka i rodziny.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

1)  upowszechnianie wiedzy medycznej z zakresu gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci,

2)  współudział w tworzeniu programów dla możliwie najlepszego zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci,

3)  podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się gastroenterologią, hepatologią i żywieniem dzieci,

4)  szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,

5)  reprezentowanie interesów osób zajmujących się gastroenterologią, hepatologią i żywieniem dzieci,

6)  nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci,

7)  inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci.

 

 

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1)  organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych oraz prowadzenie systematycznej działalności szkoleniowej,

2)  prowadzenie działalności wydawniczej,

3)  współpracę z właściwymi władzami, instytucjami i gremiami w rozwiązywaniu problemów medycyny wieku rozwojowego oraz osób zajmujących się gastroenterologią, hepatologią i żywieniem dzieci,

4)  prezentowanie stanowisk i wydawanie zaleceń, opinii i rekomendacji w sprawach istotnych dla ochrony zdrowia dzieci w zakresie gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci,

5)  organizowanie konkursów na prace naukowe oraz przyznawanie nagród za działalność na rzecz Towarzystwa lub gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci,

6)  promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań organizacyjnych w zakresie gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci,

7)  delegowanie członków Towarzystwa na międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja w zakresie gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci,

8)  opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych,

9)  udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,

prowadzenie działalności badawczej i naukowej, a także jej wspieranie.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

 

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, niezależnie od obywatelstwa i miejsca praktyki lekarskiej, a także osoba zajmująca się naukowo zagadnieniami mieszczącymi się w profilu Towarzystwa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.

§ 11

1.   Decyzję w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Główny w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej kandydata oraz rekomendacji dwu członków zwyczajnych Towarzystwa. O swojej uchwale Zarząd Główny niezwłocznie powiadamia kandydata w formie określonej w § 38 ust. 1 – 3 Statutu, przy czym uchwała odmawiająca przyjęcia w poczet członków powinna być doręczona za potwierdzeniem odbioru.

2.   Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje kandydatowi odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o treści uchwały. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

§ 12

1. Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest:

a/ godnie reprezentować środowisko pediatrów polskich i dbać o dobre imię Towarzystwa,

b/ kształtować i rozwijać koleżeńskie i przyjazne więzi wśród członków Towarzystwa,

c/ aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,

d/ przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

e/ regularnie opłacać składki członkowskie, z tym że członkowie zwyczajni będący emerytami oraz członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

2. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

a/ uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia, w szczególności wykonując prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków – z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 tiret 3 Statutu,

b/ pełnienia funkcji we władzach Towarzystwa, z tym że bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom mającym obywatelstwo polskie,

c/ udziału w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Towarzystwo oraz we wszystkich innych formach działalności Towarzystwa,

d/ zgłaszania uwag i wniosków do władz Towarzystwa we wszelkich sprawach związanych z działalnością Towarzystwa.

 

§ 13

1.  Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1)  dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,

2)  skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Głównego na skutek:

                        a/ zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 2 lat, mimo                                 pisemnego upomnienia w formie określonej w § 38 ust. 1 – 3 Statutu, 

                        b/ poważnego naruszenia obowiązków członkowskich,

                        c/ naruszenia przepisów kodeksu deontologicznego lub przepisów o                               wykonywaniu zawodu,

                        d/ utraty lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonych                                     prawomocnie przez sąd lekarski lub sąd powszechny,

                        e/ utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty praw                                publicznych.

2. O uchwale, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, Zarząd Główny niezwłocznie powiadamia zainteresowanego w formie określonej w § 38 ust. 1 – 3 Statutu, przy czym uchwała powinna być doręczona członkowi za potwierdzeniem odbioru.

 

§ 14

1.   Członek skreślony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 lit a) Statutu może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa po uregulowaniu zaległych składek.

2.   Od uchwały o wykluczeniu na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o treści uchwały.

3.   Członek skreślony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 lit c) – e) może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa po ustaniu przeszkody prawnej.

 

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, w tym między innymi będąca pielęgniarką lub dietetykiem, bądź osoba prawna która uznaje cele Towarzystwa oraz wspomaga Towarzystwo organizacyjnie lub finansowo.

2. Wysokość składki członka wspierającego będącego osobą fizyczną nie powinna być mniejsza niż 1/2 wartości składki członka zwyczajnego.

3. Wysokość składki członka wspierającego będącego osobą prawną nie powinna być mniejsza niż 10-krotność wartości składki członka zwyczajnego.

4. Decyzję w przedmiocie przyjęcia w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd Główny w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej kandydata. O swojej decyzji Zarząd Główny niezwłocznie powiadamia zainteresowanego w formie określonej w § 38 ust. 1 – 3 Statutu, przy czym uchwała odmawiająca przyjęcia w poczet członków wspierających powinna być doręczona za potwierdzeniem odbioru. Do uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków wspierających odpowiednie zastosowanie ma § 11 ust. 2 Statutu.

 

 

§ 16

1. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa głosu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający ma prawo korzystać z opinii i ekspertyz Towarzystwa.

 

§ 17

1. Członkostwo honorowe Towarzystwa przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego osobom wybitnie zasłużonym dla gastroenterologii, hepatologii i żywienia wieku rozwojowego lub dla Towarzystwa.

2. Tryb przyznawania członkostwa honorowego oraz wzór dyplomu określa regulamin posiedzeń Zarządu Głównego.

3. Członek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

4. Członkostwo honorowe wygasa poprzez dobrowolne zrzeczenie się, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.

5. Członkostwa honorowego, jeśli przemawiają za tym wyjątkowo ważne względy, pozbawić może Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

6. Wygaśnięcie lub pozbawienie członkowstwa honorowego oznacza również utratę członkowstwa zwykłego w Towarzystwie.

 

§ 18

1.   Spory między członkami w obrębie Towarzystwa rozstrzyga Zarząd Główny.

2.   Od uchwały Zarządu Głównego rozstrzygającej spór przysługuje członkowi prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o treści uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

§ 19

1. Władzami Towarzystwa są:

1)  Walne Zgromadzenie Członków,

2)  Zarząd Główny,

3)  Komisja Rewizyjna.

2. Uchwały władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy czym uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w obecności co najmniej 1/4 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje odpowiednio: w przypadku Zarządu Głównego – głos Prezesa Zarządu Głównego (dalej również jako: Prezes), w przypadku Komisji Rewizyjnej – głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w przypadku Walnego Zgromadzenia Członków – głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Członkiem Towarzystwa uprawnionym do głosowania jest:

– członek honorowy oraz

– członek zwykły Towarzystwa, jeśli w dniu głosowania ma on opłacone wszystkie należne składki członkowskie.

4. Członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje honorowo, bez prawa do wynagrodzenia.

5. Zgłaszanie kandydatów i wybór członków Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej następuje według reguł określonych w Regulaminie wyborczym.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 20

1.   Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.

2.   Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny nie rzadziej niż co dwa lata.

4.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny:

a/ z własnej inicjatywy,

b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c/ na wniosek co najmniej trzech Zarządów Sekcji Specjalistycznych,

d/ na wniosek co najmniej 25% ogółu członków Towarzystwa.

5.   Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków lub uchwała własna Zarządu w tej sprawie powinny zawierać określenie spraw, dla których ma zostać  zwołane.

6.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszonego wniosku lub od daty podjęcia uchwały własnej Zarządu w tej sprawie i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7.   Zarząd Główny powiadamia członków Towarzystwa o terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków poprzez ogłoszenie na stronie www Towarzystwa, a także wysłanie zawiadomień co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w sposób określony w § 38 ust. 1 Statutu. W przypadku planowanej zmiany statutu Towarzystwa w zawiadomieniu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

8.   W przypadku niepodjęcia przez Zarząd Główny uchwały w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w terminie określonym w § 20 ust. 3 Statutu lub niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie wskazanym w § 20 ust. 6 Statutu, Zwyczajne lub odpowiednio Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Komisję Rewizyjną, przy czym – w niezbędnym dla skuteczności obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zakresie – przewidziane w statucie i Regulaminie wyborczym oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia kompetencje Zarządu Głównego wykonuje Komisja Rewizyjna, a kompetencje członków Zarządu Głównego – Przewodniczący tej Komisji.

 

§ 21

1.   Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad.

2.   Walne Zgromadzenie Członków przebiega zgodnie z planowanym porządkiem obrad ustalonym przez Zarząd Główny, chyba że Walne Zgromadzenie Członków dokona jego zmiany  większością dwóch trzecich głosów członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.

3.   Członek może uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Członków oraz oddać swój głos przez pełnomocnika.

 

§ 22

1. Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy członek Towarzystwa zaproponowany przez Prezes Zarządu Głównego, przy czym kandydatura na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymaga akceptacji Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków, obradom przewodniczy Prezes Zarządu Głównego lub członek Zarządu Głównego, wyznaczony przez Prezesa.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków odpowiedzialny jest za:

a/ organizację i sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie z przyjętym porządkiem obrad,

b/ przeprowadzenie w głosowaniu jawnym wyboru członków Komisji Walnego Zgromadzenia Członków,

c/ zredagowanie przy pomocy Komisji Uchwał i Wniosków projektów uchwał zgodnie z treścią wniosków zgłoszonych przez uczestników w czasie dyskusji,

c/ przeprowadzenie przy pomocy Komisji Skrutacyjnej głosowań oraz wyborów do władz Towarzystwa zgodnie z regulaminem wyborczym,

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków dobiera sobie do pomocy Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków, Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru członków Komisji Walnego Zgromadzenia Członków: Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Zadania Komisji Walnego Zgromadzenia Członków oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków.

5. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba korzystająca w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków z biernego prawa wyborczego do organów Towarzystwa. W przypadku podjęcia decyzji o kandydowaniu, członek Komisji musi zrezygnować z zasiadania w niej, a Walne Zgromadzenie Członków wybiera na jego miejsce inną osobę.

6. Mandat Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków wygasa z chwilą przekazania protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków na ręce Prezesa Zarządu Głównego, a protokołu Komisji Skrutacyjnej na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a)   uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

b)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

c)   podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu w związku z zakończeniem jego kadencji, odwołaniem lub ustąpieniem Zarządu Głównego; Walne Zgromadzenie Członków może zadecydować w formie uchwały o głosowaniu nad udzielaniu absolutorium odrębnie dla każdego z członków Zarządu Głównego,

d)  dokonanie wyboru zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym:  

Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Głównego,

członków Komisji Rewizyjnej,

– przewodniczących i sekretarzy Sekcji,

e)   zatwierdzanie wniosków Zarządu Głównego w sprawie wysokości, warunków i trybu płatności składek członkowskich,

f)    podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny lub Członków,

g)   nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,

h)  podejmowanie uchwały o zmianie statutu,

i)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,

j)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego.

2. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne, chyba że statut stanowi inaczej.

3. Szczegółowe zasady odbywania Walnego Zgromadzenia Członków określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Zarząd Główny

§ 24

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje Towarzystwo na zasadach określonych w § 31 Statutu.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Zarządu Głównego oraz 6 członków Zarządu, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na czteroletnią wspólną kadencję zwykłą większością głosów członków Towarzystwa uczestniczących w głosowaniu.

3. Członek Towarzystwa może pełnić funkcję członka Zarządu Głównego maksymalnie przez dwie kolejne kadencje.

4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny konstytuuje się, wybierając spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 

§ 25

Prezes Zarządu Głównego może sprawować tę funkcję jednokrotnie.

 

§ 26

1. Odwołanie Zarządu Głównego lub członka Zarządu Głównego wymaga zwykłej większości głosów członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.

2. Członek Zarządu Głównego może złożyć rezygnację z członkowstwa w Zarządzie na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Rezygnacja skuteczna jest z dniem doręczenia jej Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

3. W razie zmniejszenia składu osobowego, Zarząd Główny może dokooptować do swojego grona nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby statutowego składu. Uzupełnienie składu Zarządu Głównego – na okres do końca bieżącej kadencji – następuje poprzez powołanie nowego członka (członków) spośród kandydatów zgłoszonych, a niewybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków, który (którzy) otrzymał (otrzymali) najwięcej głosów.

 

§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1)  podejmowanie działań na rzecz spełnienia statutowych celów Towarzystwa i realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

2)  podejmowanie uchwał w przedmiocie rocznych planów działalności podstawowej określających:

                        a/ kalendarium konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez                   Sekcje Specjalistyczne,

                        b/ zakres działalności wydawniczej,

                        c/ obszar współpracy i wymiany międzynarodowej,

                        d/ kondycję organizacyjną i finansową Towarzystwa oraz jego Sekcji                                  Specjalistycznych,

3)  zlecanie bądź współuczestnictwo w organizacji, ustalaniu tematyki i powoływaniu komitetów naukowych:

                        a/ ogólnopolskich konferencji Towarzystwa,

                        b/ spotkań i zjazdów naukowych organizowanych przez Sekcje                                               Specjalistyczne,

4)  powoływanie redaktorów naczelnych i komitetów redakcyjnych czasopism,

5)  zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

6)  powoływanie i znoszenie Sekcji Specjalistycznych i Grup Roboczych oraz nadzorowanie ich działalności,

7)  zatwierdzanie składu oficjalnych delegacji Towarzystwa wyjeżdżających za granicę,

8)  podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź rezygnacji z przynależności do stowarzyszeń oraz o ufundowaniu fundacji krajowych i zagranicznych,

9)  uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, w tym Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, Regulaminu Wyborczego oraz Regulaminu Zarządu Głównego, a także regulaminów określających funkcjonowanie władz Towarzystwa, Sekcji Specjalistycznych i Grup Roboczych,

10)   wydawanie oświadczeń w sprawach istotnych dla gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci, lub  lekarzy pediatrów zajmujących się tą problematyką,

11)   występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń resortowych i państwowych dla członków Towarzystwa,

12)   zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

13)   przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków:

                        a/ sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz projektów                         głównych kierunków działalności Towarzystwa,

                        b/ wniosków w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich,

                        c/ wniosków o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa,

                        d/ wniosków we wszystkich innych sprawach wymagających                                              rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Członków,

14)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Sekcji w kwestii rozstrzygnięć sporów między członkami,

15)   reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

16)    

17)   określanie sposobu funkcjonowania, celów, dla których będą powoływane oraz sposób powoływania komisji redakcyjnych i komisji naukowych.

 

§ 28

1. Działalnością Zarządu Głównego kieruje Prezes.

2. Prezes w szczególności:

a/ dąży do zapewnienia warunków i określa strategię ogólnych rozwiązań i środków działania na rzecz wypełniania statutowych celów Towarzystwa i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

b/ przewodniczy posiedzeniu, na którym konstytuuje się Zarząd Główny, wyznacza zakresy działań oraz czynności członków Zarządu Głównego,

c/ zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego, ustala program posiedzeń, przewodniczy obradom,

d/ przedstawia Zarządowi Głównemu do akceptacji roczne plany działalności oraz składa sprawozdania z ich wykonania,

e/ sprawuje nadzór nad administracją Zarządu Głównego i jest przełożonym pracowników zatrudnionych przez Zarząd Główny,

f/ powołuje kolegia doradcze, komisje problemowe, zespoły robocze, zależnie od potrzeb, dla spełnienia określonych zadań.

3. W razie zaistnienia czasowej lub trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez urzędującego Prezesa, zasady realizacji powyższych zadań określa Zarząd Główny.

 

§ 29

1. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu Głównego ilekroć zajdzie tego potrzeba, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

2. Warunkiem podejmowania uchwał przez Zarząd Główny jest prawidłowe zwołanie posiedzenia lub udział w nim wszystkich członków Zarządu Głównego.

3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są i odbywają się na zasadach określonych w Regulaminie posiedzeń Zarządu.

4. Regulamin może przewidywać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), jeśli gwarantują one bezpieczeństwo komunikacji oraz możliwość czynnego udziału w posiedzeniu, w szczególności możliwość udziału członka Zarządu Głównego w głosowaniu, a także podejmowanie – zgodnie z § 30 Statutu – uchwał w drodze korespondencyjnej, w tym wymiany korespondencji e-mail – przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa komunikacji.

5. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział, z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz, na zaproszenie Zarządu Głównego, redaktorzy czasopism, eksperci, doradcy, i inni goście.

6. Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia posiedzenia otrzymują: członkowie Zarządu Głównego i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§ 30

1. Warunkiem podejmowania przez Zarząd Główny uchwał w drodze korespondencyjnej bez odbycia posiedzenia Zarządu Głównego, jest wyrażenie przez wszystkich członków Zarządu Głównego w formie pisemnej, elektronicznej albo dokumentowej zgody na uchwałę, która ma być podjęta, albo wyrażenie przez wszystkich członków Zarządu Głównego zgody na głosowanie nad daną uchwałą w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

2. Za zebranie głosów oddanych w trybie określonym w ust. 1 powyżej odpowiedzialny jest Sekretarz Zarządu Głównego.

3. Do uchwał podjętych w trybie określonym w ust. 1 powyżej odpowiednie zastosowanie ma § 29 ust. 6 Statutu.

 

§ 31

Do reprezentowania Towarzystwa, w tym składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa, wymagane jest działanie Prezesa lub Wiceprezesa – każdego z nich łącznie wraz z innym członkiem Zarządu Głównego.

 

Komisja Rewizyjna

§ 32

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków na czteroletnią, wspólną kadencję zwykłą większością głosów członków Towarzystwa uczestniczących w głosowaniu.

2.   Do członków Komisji Rewizyjnej odpowiednie zastosowanie mają § 26 ust. 1- 3 Statutu.

3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna konstytuuje się, wybierając spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna:

  a/ czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

  b/ kontroluje bezpośrednio gospodarkę finansową Zarządu Głównego i Redakcji czasopism oraz Sekcji Specjalistycznych,

  c/ kontroluje i poddaje krytycznej ocenie działalność merytoryczną i organizacyjną władz Towarzystwa,

  d/ wyznacza w razie potrzeby ze swego grona osobę reprezentującą stowarzyszenie w umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach pomiędzy Towarzystwem a członkami Zarządu Głównego,

  e/ może określić Regulamin posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

5. Komisja Rewizyjna może występować z:

  a/ wnioskami pokontrolnymi,

  b/ wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego,

  c/ wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz zajmuje stanowisko w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

7 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bądź delegowani przez niego członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Towarzystwa z głosem doradczym.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa. Członek Towarzystwa może pełnić funkcję członka Komisji Rewizyjnej maksymalnie przez dwie kolejne kadencje.

9. Do działalności Komisji Rewizyjnej odpowiednie zastosowanie mają § 29 ust. 2 i 4 Statutu. Zasady zwoływania i odbywania posiedzeń Komisji określać może Regulamin posiedzeń Komisji Rewizyjnej ustalany przez Komisję Rewizyjną.

 

ROZDZIAŁ V

Redaktorzy czasopism

§ 33

1. Redaktorzy czasopism są powoływani i odwoływani przez Zarząd Główny w przypadku uznania za właściwe, dla realizowania celów Towarzystwa, prowadzenia działalności wydawniczej.

2. Redaktorzy czasopism organizują i zapewniają warunki pracy zespołom redakcyjnym:

a/ przedstawiają Zarządowi Głównemu wnioski w sprawie składu komitetu redakcyjnego i sposobu redagowania czasopisma,

b/ opracowują regulamin publikowania prac,

c/ w oparciu o recenzję dokonują selekcji nadesłanych prac w trosce o możliwie najwyższy poziom redagowanego czasopisma.

3. Redaktorzy czasopism składają coroczne sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Głównemu.

ROZDZIAŁ VI

Sekcje Specjalistyczne i Grupy Robocze

 

§ 34

1. Sekcja Specjalistyczna zwana dalej Sekcją skupia członków Towarzystwa zainteresowanych określoną dyscypliną gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci.

2. Przystąpienie do Sekcji następuje na drodze pisemnej deklaracji złożonej przez członka Przewodniczącemu Sekcji.

3. Członkostwo Sekcji ustaje w wyniku:

a/ rezygnacji z przynależności do Sekcji zgłoszonej Przewodniczącemu Sekcji,

b/ utraty członkostwa w Towarzystwie.

4. Sekcje powołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa.

5. Strukturę organizacyjną Sekcji określa regulamin opracowany przez Zarząd Sekcji i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

6. Rozwiązanie Sekcji następuje na mocy uchwały Zarządu i może nastąpić w następujących przypadkach:

a. zmniejszenia liczby członków Sekcji poniżej 10 osób,

b. dezaktualizacji problematyki, którą zajmuje się Sekcja,

c. stwierdzenia przez Zarząd Główny braku działalności lub prowadzenia działalności sprzecznej z interesami Towarzystwa.

7. Sekcja rozwija zainteresowania i upowszechnia postęp wiedzy w określonej dyscyplinie medycyny poprzez:

a/ organizację posiedzeń naukowo-szkoleniowych i kursów dokształcających,

b/ organizację sympozjów i konferencji naukowych,

c/ współudział w działalności wydawniczej Towarzystwa.

 

§ 35

1. Władzami Sekcji są: Przewodniczący i Sekretarz Sekcji.

2. Władze Sekcji wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków, przy czym kandydata na Sekretarza Sekcji wskazuje nowo wybrany Przewodniczący Sekcji, a wybór Sekretarza Sekcji jest jawny.

3. Kadencja władz Sekcji pokrywa się z kadencją Zarządu Głównego. Przewodniczący Sekcji nie może sprawować tej funkcji dłużej niż przez jedną kadencję.

4. Działalnością Sekcji pomiędzy Walnymi Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący i Sekretarz Sekcji, którzy:

a/ reprezentują Sekcję na zewnątrz oraz wobec władz naczelnych Towarzystwa,

b/ opracowują roczne plany działalności Sekcji, określają tematykę i terminy organizowanych sympozjów i konferencji naukowych oraz przedstawiają je do akceptacji Zarządowi Głównemu Towarzystwa,

c/ składają sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,

d/ odpowiadają za przestrzeganie regulaminu działalności finansowej Towarzystwa,

e/ prowadzą na bieżąco ewidencję członków Sekcji,

f/ zgłaszają do Zarządu Głównego wnioski o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa oraz innych odznaczeń dla członków Sekcji.

 

§ 36

1. Zarząd może z inicjatywy własnej lub Sekcji Specjalistycznej powołać Grupę Roboczą, której zadaniem jest rozwiązanie istotnego problemu przekraczającego zakres działania Sekcji.

2. Pracami Grupy Roboczej kieruje jej przewodniczący powoływany przez Zarząd Główny.

3. Rozwiązanie problemu (np. poprzez wypracowanie stanowiska) bądź  stwierdzenie niemożności rozwiązania problemu, czy też jego ustanie, stanowi podstawę do zakończenia prac Grupy Roboczej i jej rozwiązania.

 

ROZDZIAŁ VII

Majątek Towarzystwa

 

§ 37

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, które służą wyłącznie do realizacji celów statutowych Towarzystwa, w tym do zapewnienia jego bieżącej działalności.

2. Na fundusze Towarzystwa składają się przychody:

a/ ze składek członkowskich,

b/ z zapisów, spadków i darowizn,

c/ z majątku ruchomego i nieruchomego,

d/ z własnej działalności,

e/ ze zbiórek publicznych,

f/ z subwencji, dotacji oraz innych form wsparcia publicznego.

3. Środkami majątkowymi Towarzystwa dysponuje:

a/ Zarząd Główny,

b/ Zarządy Sekcji Specjalistycznych w ramach uprawnień określonych w regulaminie działalności finansowej Zarządu Głównego.

4. Zarządy Sekcji nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych w imieniu Towarzystwa.

5.. Zasady zarządzania funduszami Towarzystwa może określać regulamin działalności finansowej Zarządu Głównego.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa oraz zasady powiadamiania

 

§ 38

1.   Wszelkie informacje, zawiadomienia oraz decyzje w sprawach indywidualnych, które zgodnie z niniejszym statutem doręczane być mają członkowi (dalej: korespondencja), przesyłane są do niego listem poleconym, pocztą kurierską bądź też pocztą elektroniczną (e-mail) jeżeli uprzednio wyraził na tą formę korespondencji pisemną zgodę, podając adres e-mail, na który korespondencja powinna być wysyłana.

2.   Każdy członek Towarzystwa podaje Zarządowi Głównemu swoje dane korespondencyjne, w tym adres poczty e-mail. W przypadku zmiany powyższych danych, członek Towarzystwa ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Zarząd Główny.

3.   W przypadku zaniechania obowiązku aktualizacji danych korespondencyjnych, przesyłkę wysłaną na wskazane Towarzystwu adresy uważa się za doręczoną.

 

§ 39

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/4 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganego w zdaniu wcześniejszym kworum, uchwała o zmianie statutu lub likwidacji może zostać podjęta w drugim terminie, wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie Członków nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia, w którym odbywa się to Walne, przy czym w takim wypadku uchwała zapaść może większością co najmniej 2/3 głosów niezależnie od liczby członków uczestniczących w głosowaniu.

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.

 

 

 

 


 

___________________________________

data           podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

data           podpis