Sprawozdanie z działalności Sekcji Żywieniowej PTGHiŻDz za lata 2017-2018

Sekcja Żywieniowa obecnej kadencji liczy 35. członków.
Spotkanie sekcji: 25 listopada 2017, Warszawa, IPCZD: podsumowano dotychczasowe działania i przygotowano program na kolejny rok.
  Opracowane wytyczne:
 1. „Zasady żywienia dojelitowego, stanowisko PTGHiŻD”
  Opracowanie: Anna Wiernicka, Jarosław Kierkuś, Janusz Książyk, Michał Szczepański, Agnieszka Szlagatys, Anna Saflarska-Popławska, Piotr Socha i grupa robocza PTGHiZD.

  Projekty w trakcie realizacji:
  1. Międzyośrodkowe badanie ankietowe: “Narzędzia do oceny stanu odżywienia i dostępności diet szpitalnych na oddziałach ogólno-pediatrycznych, gastroenterologicznych i neurologicznych w Polsce”.
   Opracowanie: A. Rybak, P. Socha.
  2. Stanowisko ekspertów pod patronatem PTGHiŻD oraz PTD i Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN nt.: „Diety szpitalne: przegląd piśmiennictwa, opracowanie schematu wdrażania diety specjalistycznej, określenie wymogów żywieniowych dla poszczególnych diet”.
   Opracowanie: Dr D. Gajewska wraz zespołem.
  3. „Ocena i monitorowanie stanu odżywienia pacjentów szpitalnych: metody, narzędzia, schemat postępowania podczas hospitalizacji”
   Opracowanie: Prof. Janusz Książyk

  Szkolenia i konferencje:

  1. Konferencja STANDARDY GASTROENTEROLOGICZNE, HEPATOLOGICZNE I ŻYWIENIOWE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO I PEDIATRY” 24-25 listopada 2017, Warszawa
   (Część dotycząca żywienia została przygotowana we współpracy z sekcją żywieniowa PTGHiZD.)
  Warsztaty ‘Metodologia badań oceniających żywienie dzieci’ pod kierunkiem Prof. Lidii Wądołowskiej
   Na konferencji omówiono następujące tematy:
  • Żywienie dzieci zdrowych i chorych- historia rozwoju wiedzy i technik na przykładzie IP CZD.
  • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u niemowląt – jak rozmawiać z rodzicami aby unikali złych przyzwyczajeń?
  • Wczesna profilaktyka otyłości – znaczenie programowania żywieniowego i kształtowania zwyczajów żywieniowych.
  • Czy nowy schemat karmienia niemowląt wpłynął na poprawę praktyk rodzicielskich? – wyniki badania PITNUS.
  • Przepuszczalność bariery jelitowej- rola mikrobioty i żywienia. Cukrowska
  • Tajemnice technologiczne w przemyśle spożywczym.
  • Dobór diety eliminacyjnej w alergii pokarmowej i eozynofilowym zapaleniu przełyku.
  • Standardy żywienia enteralnego IPCZD- techniczne wskazówki.
  • Niemowlę z trudnościami w karmieniu żywione przez sondę nosowo – żołądkową – jak wrócić do karmienia doustnego?
  • Aspekty medyczne analizy danych żywieniowych.
   
  1. Program Sesji Żywieniowej na Zjeździe PTGHiŻD, Lublin 2018:
  Warsztaty Sekcji Żywieniowej: Assessment and Management of Pediatric Feeding Disorders: Making the Case for Interdisciplinary Management (Diagnostyka i leczenie zaburzeń karmienia u dzieci: organizacja pracy zespołu interdyscyplinarnego na przykładzie omówienia przypadków)
  prof. Alan Silverman, prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

  1. Neurological Impairments in Pediatric Feeding Disorders: Special Considerations for Clinical Assessment & Treatment ((Zaburzenia karmienia u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi: wskazówki praktyczne dotyczące oceny pacjenta i leczenia) – prof. Alan Silverman
  2. Zalecenia spożycia soków i cukru u dzieci – prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
  3. Żywienie w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego – dr n. med. Anna Bannon, prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
  4. Czy wiesz, jak zlecić dietę specjalistyczną – dr inż. Danuta Gajewska


  Udział polskich naukowców w zjazdach ESPGHAN 2017 i 2018 z zakresu żywienia

  Doniesienia oryginalne:

  2017:
  Andrea Horvath Gluten- and casein-free diet and autism spectrum disorders in children: a systematic review
  Piotr Albrecht Dietary practices and beliefs among parents of children with inflammatory bowel disease: preliminary results
  Bartlomiej Zalewski Current evidence on duration of exclusive breastfeeding and growth in infancy: a systemic review
  Joanna Neuhoff-Murawska Therapeutic role of improvement of dietary pattern in children and adolescents with NAFLD
  Piotr Socha Parental and children’s drinking behaviour; results of the Toybox study
  Maciej Kołodziej Too add or not to add probiotics to infant formulae? An updated systematic review with meta-analysis
  Piotr Socha Ustna prezentacja: Infant feeding practices in Poland. The 2016 PITNUTS Study
  Magda Sokołek The range of oral feeding among children fed by gastrostomy or nasogastric tube
  Katarzyna Kowalska Characteristic of feeding disorders in groups of healthy children and with medical problems
   

  2018:
  Jan Łukasik Probiotics and acidified infant formulas as a potential cause of D-lactic acidosis in infants and children – a review
  Paulina Krawiec Serum concentration of soluble cell adhesion molecules sVCAM-1, sICAM-1 and sE-selectin as a risk factor of atherosclerosis in children
  Maciej Dądalski Feeding/swallowing therapy among patients included in “Home Enteral Nutrition” (HEN) programme
  Jerzy Wakuliński Oral therapy among children fed by gastrostomy or nasogastric tube
  Prezentacje ustne
  Katarzyna Kowalska Problems and expectations of parents towards children with feeding disorders


  Prof.dr hab.n.med. Piotr Socha
  Przewodniczący Sekcji Żywieniowej
  Dr n.med. Anna Rybak
  Sekretarz Sekcji Żywieniowej