SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI ENDOSKOPOWEJ PTGHiŻ W KADENCJI 2012-2014

1. Sekcja liczy 33 członków z 21 ośrodków endoskopii dziecięcej.
2. Sekcja aktywnie wykorzystywała stronę internetową PTGHiZD, na której umieszczono informacje o:
a. Działaniu sekcji w kadencji 2010-2012;
b. Planie działania sekcji w kadencji 2012-2014;
c. Zasadach członkostwa i ośrodkach reprezentowanych w sekcji;
d. Przypadkach endoskopowych;
e. Współpracy wieloośrodkowej:
– Opis stanu endoskopii dziecięcej w Polsce w 2012,
– Retrospektywna analiza pacjentów z przełykiem Barretta;
f. Współpracy z Fundacją WOŚP;
g. Spotkaniu Warsztatowym Sekcji;
Prowadzono regularną korespondencję pocztą elektroniczną ze wszystkimi członkami sekcji. Począwszy od początku 2014 r. regularnie przesyłano do wszystkich członków PTGHiŻD informacje o nowościach na stronie internetowej Sekcji Endoskopowej.
3. UDAŁO SIĘ:
a. Zebrać dane do wspólnych opracowań i publikacji:
– Stan endoskopii dziecięcej w 2012r. (Ped.Wsp 2013);
– Częstości i postępowania z pacjentami z przełykiem Barretta (Zjazd PTGHiŻD 2014);
– Pracowniach działających w trybie 24-ro godzinnej dostępności (Zjazd PTGHiŻD 2014);
b. Udostępnić na stronie internetowej 16 opisów przypadków endoskopowych zgłoszonych z 7 ośrodków;
c. Przygotować i opublikować na stronie 4 standardy opisujące sposoby postępowania z endoskopami;
d. Przygotować opis wymogów szkolenia endoskopowego w ramach nowej specjalizacji z gastroenterologii dziecięcej;
e. Nawiązać kontakty z Fundacją WOŚP:
– W grudniu 2013 przekazano do Fundacji krótką informację na temat endoskopii dziecięcej;
– W lutym 2014 upubliczniono list otwarty do Fundacji WOŚP w sprawie oskarżeń kierowanych pod jej adresem – list podpisało 22 członków;
– W kwietniu 2014 przekazano Fundacji pełen raport dotyczący potrzeb inwestycyjnych w ośrodkach endoskopii dziecięcej pełniących dyżury w trybie 24-ro godzinnym;
e. Zorganizować spotkanie warsztatowe poświęcone bezpiecznej endoskopii (11.2013)
f. Zorganizować spotkanie warsztatowe poświęcone sprzętowi endoskopowemu (05.2014);
g. Zainicjować działalność sekcji pielęgniarek gastroenterologicznych i endoskopowych;
h. Zwiększyć liczbę doniesień endoskopowych prezentowanych na zjeździe PTGHiŻD
(2012: 8 plakatów i 4 doniesienia ustne; 27 plakatów i 6 doniesień ustnych);
i. Zwrócić uwagę Specjalisty Krajowego ds. Gastroenterologii Dziecięcej na zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykonywania badań endoskopowych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.
4. NIE UDAŁO SIĘ
a. Uzyskać subwencji z WOŚP;
b. Opublikować w piśmiennictwie anglojęzycznym podsumowania danych o rozszerzaniach przełyku z 2010 r;
c. Zwiększyć udziału firm endoskopowych w zjeździe PTGHiŻD;
d. Zwiększyć czynnej reprezentacji ośrodków endoskopii dziecięcej w spotkaniach Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Dr hab.n.med. Marek Woynarowski
Przewodniczący Sekcji Endoskopowej PTGHiŻD

Dr n.med. Stanisław Piecarkowski
Sekretarz Sekcji Endoskopowej PTGHiŻD