Sprawozdanie z działania sekcji trzustkowej PTGHiŻD 2012-2014

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Jarosław Walkowiak
Sekretarz: dr hab. Grzegorz Oracz

1. udział w przygotowaniu sesji:
– VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Warszawa 22-24 maja 2014r,
– IV Sympozjum „Standardy w Gastroenterologii, Hepatologii i Żywieniu Dzieci w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry” Warszawa 22-23 listopad 2013r.

2. zainicjowanie wieloośrodkowych badań dotyczących ustrojowych zasobów witaminy K.

3. przygotowanie wstępnego projektu ogólnopolskiego rejestru pacjentów z rodzinnym zapaleniem trzustki- pod patronatem Sekcji Trzustkowej PTGHiŻDz oraz Polskiego Klubu Trzustkowego

4. udział członków sekcji w opracowaniu i opublikowaniu zaleceń konsultanta Krajowego w diagnostyce i leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki.

5. udział członka sekcji w odkryciu mutacji w genie CPA1 predysponującej do zapaleń trzustki.

6. wdrożenie i spopularyzowanie diagnostyki zespołu Schwachmana-Diamonda.

7. publikacje w czasopismach naukowych, w tym 7 prac z IF.

8. udział w szerzeniu wiedzy na temat suplementacji enzymatycznej i żywienia w przewlekłym zapaleniu trzustki, zwłaszcza w mukowiscydozie.

9. aktywny udział członków sekcji w krajowych i międzynarodowych zjazdach, w tym ESPGHAN, UEGW, Polskiego Klubu Trzustkowego