Sprawozdanie z działalności Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci: maj 2010 – maj 2012

Przewodniczący Sekcji – prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski
Sekretarz – dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta

1. Główna aktywność Sekcji Alergii Pokarmowej w latach 2010 – 2012 związana była z pracami nad konsensusem dotyczącym zasad rozpoznawania, diagnostyki i leczenia alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży, które zostały zakończone opracowaniem, przygotowaniem do druku dwóch publikacji (wersja polska i angielska) polskiego stanowiska w sprawie alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży
a. „Polskie stanowisko w sprawie alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży”, Postępy Dermatologii i Alergologii 2011; T. 28 suppl 2: 75-115
b. „Polish statement on food allergy in children and adolescents”, Postępy Dermatologii i Alergologii, 2011; T 28: 331-367 http://www.termedia.pl/Original-paper-Polish-statement-on-food-allergy-in-children-and-adolescents,7,17685,1,0.html
2. Przewodniczący Sekcji Alergii Pokarmowej jest autorem rozdziału pt. Methods for detection of food allergens. Clinical methods for the diagnosis of food allergies. [w] Chemical and biological properties of food allergens. Ed. by Lucjan Jędrychowski, Harry J. Wichers. Boca Raton London New York : CRC Press Taylor & Francis Group, 2010
3. Członkowie Sekcji Alergii Pokarmowej są organizatorami dwóch Ogólnopolskich Sympozjów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci:
a. VI Ogólnopolskie Sympozjum PTGHiŻDz (21-23. 05. 2010) Mikołajki – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski
b. VII Ogólnopolskie Sympozjum PTGHiŻDz (17-19. 05. 2012) Ossa k. Rawy Mazowieckiej – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska
4. Udział Sekcji w VI Ogólnopolskim Sympozjum PTGHiŻDz (21-23. 05. 2010) Mikołajki
a. Organizacja Sesji Naukowej „Alergia pokarmowa”, podczas której wygłoszono 3 wykłady plenarne i 8 doniesień oryginalnych
• Wykład „Rola biologiczna beta-kazomorfin” – prof. E. Kostyra
• Wykład „Rola wybranych składników pokarmowych w kształtowaniu odporności u dzieci” – prof. M. Kaczmarski
• Wykład „Wpływ mikroflory jelitowej na rozwój mechanizmów przeciwalergicznych (antyalergiczne działanie pro biotycznych szczepów Lactobacillus casei i paracesei)” – dr hab. Bożena Cukrowska
b. Organizacja Sesji Edukacyjnej „ALERNI” – poświęconej alergii pokarmowej
• Wykład „Pułapki i błędy w rozpoznawaniu alergii pokarmowej” – prof. M. Kaczmarski
• Wykład „Stanowisko Grupy Roboczej „Alergia Pokarmowa” PTGHIŻDz na temat alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży w Polsce – prof. M. Kaczmarski
Pozostała działalność tematyczna członków Sekcji:
5. udział w VIII Warszawskim Forum Żywieniowym (18-19.XI.2010)
a. Wykład „Leczniczo-odżywcze zastosowanie mieszanki elementarnej (EleCare) u dzieci z alergią pokarmową” – M. Kaczmarski, E. Żur
6. udział w XIX Konferencji Naukowo Szkoleniowa pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej (25-27.03. 2011) Zakopane
a. wykład „Alergia pokarmowa u dzieci – aktualne spojrzenie na problem” – prof. M. Kaczmarski (wykład opublikowano w suplemencie czasopisma Pediatria i Medycyna Rodzinna)
7. udział w I Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym: Aktualne problemy leczenia biologicznego nieswoistych zapaleń jelit” oraz XI Sympozjum Naukowe „Postępy w Gastroenterologii i Żywieniu” (13-14. 05. 2011) Wrocław, organizatorzy Prof. B. Iwańczak, Prof. F. Iwańczak
a. wykład „Wielopokarmowe reakcje alergiczne u dzieci i ich leczenie” – prof. M. Kaczmarski
8. udział w XXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (9-11. 06. 2011) Szczecin
a. Członkowie Sekcji – M. Kaczmarski, H. Szajewska, K. Wąsowska-Królikowska przewodniczyli sesji „Alergia Pokarmowa” , podczas której wygłoszono 3 wykłady plenarne i 8 doniesień oryginalnych (opublikowane w materiałach zjazdowych)
• „Stany zagrażające życiu w alergii pokarmowej” – K. Wąsowska-Królikowska
• „Reakcje krzyżowe w alergii pokarmowej” – B. Cudowska, M. Kaczmarski
• „Rola sposobu żywienia w prewencji alergii w wieku rozwojowym” – H. Szajewska
b. Przedstawiciele Sekcji (G. Czaja-Bulsa, E. Jarocka-Cyrta i B. Kamer) współorganizowali warsztaty alergologiczne, poświęcone problematyce alergii pokarmowej
9. Udział w Sympozjum „Standardy gastroenterologiczne, hepatologiczne i żywieniowe w praktyce lekarza pediatry. Leczenie schorzeń gastrologicznych u dzieci” (18-19. 11. 2011) Warszawa IP CZD
a. wykład „Leczenie alergii i nietolerancji pokarmowej według polskich wytycznych” – M. Kaczmarski
10. Udział w III Ogólnopolskim Zjeździe Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych (2-3. 12. 2011) Łódź
a. Wykład „Mieszanki mlekozastępcze; hydrolizaty białek mleka krowiego-racjonalizacja wskazań i czas ich stosowania” – M. Kaczmarski
11. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Standardy medyczne w praktyce lekarskiej” (10. 12. 2011) Warszawa – 2 wykłady w Sesji „Choroby przewodu pokarmowego”
a. „Alergia pokarmowa – standardy postępowania opracowania przez Grupę Roboczą PTGHiŻDz” – M. Kaczmarski
b. „Probiotyki w leczeniu alergii pokarmowej” – M. Kaczmarski
12. Udział w „Sympozjum Alergii na Pokarmy – postępowanie i wytyczne 2012” (3.02.2012) Bydgoszcz
a. Sesja „Alergia na pokarmy u dzieci” przewodnicząca prof. M. Czerwionka-Szaflarska
b. Wykład poświecony prezentacji głównych tez „Polskiego stanowiska w sprawie alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży” prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski, dr n. med. Jolanta Wasilewska
c. Wykład „Udział odporności naturalnej w rozwoju alergii pokarmowej u małych dzieci – prof. dr hab. n. med. Barbara Kamer, dr n. med. Karolina Kulig
a. Wykład „ Alergia na białka pszenicy u dzieci” prof. dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa
13. Udział w VII Ogólnopolskim Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (17-19. 05. 2012) Ossa k. Rawy Mazowieckiej, którego organizatorem jest członek Sekcji Alergii Pokarmowej – prof. dr hab. n. med. K. Wąsowska-Królikowska
a. organizacja przez Sekcję Alergii Pokarmowej Sesji 4.:
• Wykład „Podłoże immunologiczne rozwoju tolerancji w alergii na białka mleka krowiego” – U. Herz
• Wykład „Immunoterapia w alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży” – T. Małaczyńska
• Wykład „Biologiczne właściwości witaminy D3 a prawdopodobieństwo rozwoju procesu alergicznego” – M. Kaczmarski
b. organizacja przez przewodniczącego Sekcji Alergii Pokarmowej debaty poświęconej zasadom prawidłowego leczenia dietetycznego z zastosowaniem środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego tj. mieszanek mlekozastępczych, jako leczenia przyczynowego w niektórych stanach chorobowych oraz ich refundacji (z udziałem członków Sekcji, przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia oraz uczestników zjazdu), podczas której dyskutowane będą wątpliwości dotyczące zasad przepisywania tego rodzaju preparatów zgłaszane przez lekarzy specjalistów: alergologów, pulmonologów, gastrologów oraz lekarzy poz.