Regulamin wyborczy


Regulamin wyborczy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD)

§1
Informacje ogólne

Wyboru Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, władz sekcji oraz organizatora Zjazdu PTGHiŻD dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

§2
Wybór Prezesa Towarzystwa, Członków Zarządu Głównego, Członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących Sekcji

 1. Zgłoszenie kandydatów odbywa się drogą elektroniczną do sekretarza Towarzystwa.
 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Kandydatów może zgłaszad każdy członek Towarzystwa mający czynne prawo wyborcze.
 4. Lista alfabetyczna kandydatów jest ogłaszana na minimum 15 dni przed wyborami na oficjalnej stronie internetowej PTGHiŻD.
 5. Wybory są tajne i odbywają się na kartach do głosowania na których są wydrukowane alfabetycznie nazwiska kandydatów.
 6. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierana jest Komisja Skrutacyjna licząca 3 członków. Wyrażenie zgody na udział w pracy komisji jest równoznaczne z rezygnacją z biernego prawa wyborczego przeprowadzanych wyborów. Członkowie komisji w głosowaniu jawnym wyłaniają Przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.
 7. Komisja Skrutacyjna, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdza ważnośd zebrania i sporządza protokół, przekazywany Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 8. Obecni na walnym Zgromadzeniu członkowie Towarzystwa posiadający czynne prawo do głosowania po otrzymaniu kart do głosowania zakreślają (stawiając krzyżyk przy nazwisku kandydata) :
  • na Prezesa Towarzystwa (jednego kandydata),
  • na Członków Zarządu Głównego (nie więcej niż sześciu kandydatów),
  • na Członków Komisji Rewizyjnej (nie więcej niż trzech kandydatów),
  • na Przewodniczących Sekcji ( jednego kandydata).

  W przypadku zakreślenia większej liczby kandydatów głos jest nieważny.

 9. Oddane głosy liczą Członkowie Komisji Skrutacyjnej. Z przeprowadzonych wyborów sporządzają protokół, który przekazują Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 10. Wybór Prezesa Towarzystwa następuje gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugie głosowanie na 2 kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.
 11. Członkami Zarządu Głównego , Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącymi Sekcji zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§3
Wybór Sekretarzy Sekcji Towarzystwa

 1. Kandydatów na Sekretarzy Sekcji zgłasza wybrany Przewodniczący Sekcji, a głosowanie odbywa się jawnie, kandydat zostaje zatwierdzony większością oddanych głosów.
 2. W przypadku nieuzyskania większości oddanych głosów, kolejnych kandydatów może zgłosid każdy członek Towarzystwa obecny na Walnym Zgromadzeniu.

§4
Wybory organizatora Zjazdu PTGHiŻD

 1. Zgłoszenie organizatora kolejnego zjazdu PTGHiŻD odbywa się drogą elektroniczną do sekretarza Towarzystwa.
 2. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
 3. Lista alfabetyczna kandydatur (biorąc nazwę miasta organizatora) jest ogłaszana na minimum 15 dni przed wyborami na oficjalnej stronie internetowej PTGHiŻD
 4. Wybory są tajne i odbywają się na kartach do głosowania na których są wydrukowane alfabetycznie kandydatury na organizację kolejnego Zjazdu PTGHiŻD
 5. Obecni na walnym Zgromadzeniu członkowie Towarzystwa posiadający czynne prawo wyborcze po otrzymaniu karty zakreślają krzyżyk przy 1 kandydaturze
 6. W przypadku zakreślenia większej liczby kandydatur głos jest nieważny
 7. Organizatorem zostaje kandydatura z największą liczbą głosów, w przypadku równej liczby głosów o wyborze decyduje Zarząd Główny w głosowaniu tajnym.