Regulamin przyznawania nagród naukowych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD)

 1. Co dwa lata przyznawane będą trzy nagrody naukowe za najlepsze prace oryginalne opublikowane w danych latach w pełnej wersji w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (IF).
 2. Przyznanie nagrody naukowej (dyplom) związane będzie z otrzymaniem nagrody
  pieniężnej, która przekazywana będzie pierwszemu autorowi pracy, czynnemu członkowi PTGHIŻD (opłacona składka członkowska), zatrudnionemu w polskim ośrodku (w pracy podana afiliacja polskiego ośrodka).
 3. Wręczanie dyplomów odbywać się będzie na sympozjum PTGHiŻD.
 4. Nagrody pieniężne (1-sza nagroda 1500 zł, 2-ga nagroda 1000 zł, 3-cia nagroda – 500 zł; kwoty netto) zostaną przekazane przez skarbnika ZG na konta bankowe osób
  nagrodzonych w terminie do 2 tygodni od daty wręczenia dyplomu
 5. Prace spełniające wymogi konkursu należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres sekretarza Zarządu Głównego (ZG) PTGHiŻD w terminie podanym do wiadomości
  członków Towarzystwa na stronie internetowej PTGHiŻD i w rocznym komunikacie. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę prac opublikowanych w danym okresie sprawozdawczym.
 6. Nadesłane prace będzie oceniać 3 osobowa Komisja powołana przez ZG PTGHiŻD,
  której członkowie nie należą do ZG. Komisja wytypuje trzy nagrody naukowe.
  Przyznanie nagrody zatwierdza ZG na wniosek Przewodniczącego Komisji. Sekretarz
  ZG poinformuje nagrodzonych o wyróżnieniu drogą mailową.
 7. Wszystkie nadesłane prace (autorstwo, tytuł, dane bibliograficzne) będą umieszczone na stronie internetowej Towarzystwa w zakładce „Publikacje członków Towarzystwa”