Regulamin Członka Honorowego PTGHiŻD

  1. Z wnioskiem o nadanie tytułu Członka Honorowego PTGHiŻD może wystąpić Zarząd, Sekcja Towarzystwa, lub grupa 10 członków Towarzystwa.
  2. Wniosek musi być zgłoszony pisemnie , z dołączoną opinią zgłaszających, uzasadniającą nadanie Członkostwa Honorowego
  3. Członkiem może zostać osoba fizyczna względnie podmiot zasłużony dla gastronetreologii dziecięcej w kraju lub za granicą, pod względem naukowym dydaktycznym, organizacyjnym.
  4. Wniosek o nadanie członkostwa honorowego kierowany jest do Zarządu Głównego, który go rozpatruje i przedstawia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
  5. Decyzję o nadanie członkostwa Honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykła większością głosów.
  6. Nadanie i Wręczenie Członkostwa Honorowego odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia członków.