Program pracy 2012-2014

Członkostwo Sekcja Endoskopowa zrzesza wszystkie koleżanki i kolegów członków PTGHiŻD zainteresowanych zagadnieniami diagnostycznej i zabiegowej endoskopii przewodu pokarmowego. Przystąpienie do sekcji wymaga zgłoszenia gotowości do pracy w ramach Sekcji przesłanego do przewodniczącego i sekretarza wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej.
Cele działania
   Wzmocnienie znaczenia grupy lekarzy wykonujących endoskopie w ramach:
  • Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci
  • Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego
   Działania na rzecz wprowadzenia standardów i poprawy jakości badań endoskopowych u dzieci poprzez:
  • Opracowanie własnych wytycznych lub adaptację dla potrzeb endoskopii dziecięcej zaleceń opracowanych dla endoskopii dorosłych
  • Wpływ na program szkolenia endoskopowego w ramach specjalizacji z gastroenterologii
Zadania szczegółowe
  • Publikacja w piśmiennictwie anglojęzycznym danych o rozszerzaniach przełyku z 2010 r
  • Zebranie danych o stanie endoskopii dziecięcej w Polsce w 2012 (analogicznie do danych publikowanych w Ped.Wsp.Gastr.Hepatol.Żyw. Dzieci 2008)
  • Opracowanie/adaptacja standardów postępowania, które w opinii członków Sekcji będą miały największe znaczenie dla codziennej pracy (np. zalecenia dotyczące przygotowania do kolonoskopii).
  • Zebranie biblioteki przypadków endoskopowych do wykorzystania w czasie szkolenia oraz egzaminu specjalizacyjnego
  • Przygotowanie wspólnych opracowań do prezentacji na spotkaniach Towarzystw Naukowych
  • Wpisanie endoskopii dziecięcej na listę specjalności uzyskujących dotację WOŚP
Narzędzia
  • Wykorzystanie strony internetowej PTGHiŻD jako źródła informacji o bieżącej działalności Sekcji
  • Stały kontakt pocztą elektroniczną z członkami sekcji
  • Badania ankietowe zbierające informacje o szczegółowych zagadnieniach opracowywanych przez Sekcję
  • Warsztatowe spotkania robocze podsumowujące wyniki i ustalające szczegółowe zasady dalszej współpracy
Oczekiwane efekty
   W czasie trwania kadencji Zarządu Sekcji:
  • Opublikowanie w piśmiennictwie angielskim lub polskim przynajmniej 2 prac wieloośrodkowych
  • Uzyskanie subwencji WOŚP dla pa wyposażenie w sprzęt endoskopowy poszczególnych ośrodków endoskopii dziecięcej
  • Wyodrębnienie w czasie kolejnego zjazdu PTGHiŻ endoskopii jako oddzielnej (obok gastroenterologii, hepatologii i żywienia) kategorii doniesień z ośrodków (minimum 8 prac poświęconych zagadnieniom endoskopii)
  • Zwiększenie zainteresowania producentów sprzętu zagadnieniami endoskopii dziecięcej (obecność firm sprzętowych na kolejnym zjeździe PTGHiŻD).
  • Opublikowanie w piśmiennictwie Polskim (Standardy Medyczne) oraz na stronie PTGHiŻD przynajmniej dwóch standardów postępowania w endoskopii dziecięcej.