Informacja o nagrodzie Towarzystwa

Szanowni Członkowie PTGHiŻD
Zwracam się z prośbą o nadsyłanie w wersji elektronicznej oryginalnych prac opublikowanych przez czynnych członków Towarzystwa w latach 2012-2013 na adres sekretarza PTGHiŻD (e-mail: lebensztejn@hoga.pl) Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2014 roku. Publikacje zgłoszone na konkurs muszą spełniać wymogi zawarte w regulaminie przyznawania nagród naukowych PTGHiŻD. Poniżej zamieszczam regulamin przyznawania nagród, dostępny również na stronie internetowej Towarzystwa.
Z poważaniem
Dariusz Lebensztejn
Sekretarz ZG PTGHiŻD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUKOWYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I ŻYWIENIA DZIECI (PTGHIŻD)

  1. Co dwa lata przyznawane będą trzy nagrody naukowe za najlepsze prace oryginalne opublikowane w danych latach w pełnej wersji w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (IF).
  2. Przyznanie nagrody naukowej (dyplom) związane będzie z otrzymaniem nagrody pieniężnej, która przekazywana będzie pierwszemu autorowi pracy, czynnemu członkowi PTGHIŻD (opłacona składka członkowska), zatrudnionemu w polskim ośrodku (w pracy podana afiliacja polskiego ośrodka).
  3. Wręczanie dyplomów odbywać się będzie na sympozjum PTGHiŻD.
  4. Nagrody pieniężne (1-sza nagroda 1500 zł, 2-ga nagroda 1000 zł, 3-cia nagroda – 500 zł; kwoty netto) zostaną przekazane przez skarbnika ZG na konta bankowe osób nagrodzonych w terminie do 2 tygodni od daty wręczenia dyplomu
  5. Prace spełniające wymogi konkursu należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres sekretarza Zarządu Głównego (ZG) PTGHiŻD w terminie podanym do wiadomości członków Towarzystwa na stronie internetowej PTGHiŻD i w rocznym komunikacie. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę prac opublikowanych w danym okresie sprawozdawczym.
  6. Nadesłane prace będzie oceniać 3 osobowa Komisja powołana przez ZG PTGHiŻD, której członkowie nie należą do ZG. Komisja wytypuje trzy nagrody naukowe. Przyznanie nagrody zatwierdza ZG na wniosek Przewodniczącego Komisji. Sekretarz ZG poinformuje nagrodzonych o wyróżnieniu drogą mailową.
  7. Wszystkie nadesłane prace (autorstwo, tytuł, dane bibliograficzne) będą umieszczone na stronie internetowej Towarzystwa w zakładce „Publikacje członków Towarzystwa”