Historia

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci powstało na bazie dotychczasowej Sekcji Gastroenterologii i Żywienia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, a której inicjatorem był Ojciec Gastroenterologii Polskiej – prof. Tadeusz Zalewski, który wspólnie z prof. Jerzym Sochą doprowadził do jej utworzenia na Zjeździe Pediatrycznym w Poznaniu w 1979 r. Sekcja ta w ciągu 19 lat rozwijała się kierowana początkowo przez prof. T. Zalewskiego, a od 1982 roku przez prof. M. Goncerzewicz (przewodnicząca) i prof. T. Zalewskiego i J. Sochę (wiceprzewodniczący). Kolejnymi przewodniczącymi byli prof. J. Socha i J. Ryżko. Inspirująca do działalności naukowej stymulacja Zarządu doprowadziła do powstania niemal we wszystkich akademiach medycznych klinik pediatrycznych o profilu gastroenterologicznym oraz sieci gastroenterologicznych poradni wojewódzkich. Podsumowaniem dokonań pediatrów zajmujących się gastroenterologia były coroczne sympozja gastroenterologiczne organizowane w Warszawie (CZD), Bydgoszczy, Rzeszowie, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, Zabrzu, Wrocławiu oraz sesje gastroenterologiczne na zjazdach i kongresach pediatrycznych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Białymstoku i Wrocławiu. W sumie odbyło się 12 sympozjów sekcji Gastroenterologicznej PTP.
Coraz liczniejszy był udział naszych kolegów na zjazdach międzynarodowych, takich jak ESPGAN, ESPEN, UEGW, EASL.

Kolejnym krokiem rozwoju działalności naukowej i szkoleniowej było utworzenie w 1991 r. grup roboczych: endoskopowej, celiakalnej, wątrobowej, żywieniowej, zaburzeń czynnościowych, alergologicznej i ds. nieswoistych zapaleń jelit, które były powoływane w celu rozwiązywania wąskich tematycznych zagadnień. W ramach grup roboczych ujednolicono zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego we wszystkich pediatrycznych ośrodkach gastroenterologicznych kraju.

Dużą pomocą służyli nam gastroenterolodzy zajmujący się pacjentami dorosłymi poprzez szkolenie pediatrów a także włączanie do wspólnych projektów i zadań badawczych.

Wieloletnie starania kolejnych Zarządów Sekcji doprowadziły do formuły pediatryzacji szkolenia i egzaminu z gastroenterologii dla pediatrów. Stało się to przy dużej przychylności kolejnych Konsultantów Krajowych ds. gastroenterologii – prof. prof. Eugeniusza Butruka i Andrzeja Nowaka. Skutkiem tego do 2000 roku 18 pediatrów uzyskało specjalizację z gastroenterologii.

Działalność Sekcji doprowadziła do powstania wielu ośrodków gastroenterologicznych, których liderami byli:
Białystok – prof. Maciej Kaczmarski,
Bydgoszcz – prof. Anna Balcar – Boroń, prof. Mieczysława Czerwionka- Szaflarska
Gdańsk – prof. Maria Korzon, prof. Barbara Kamińska
Katowice – prof. Krystyna Karczewska, prof. Antoni Dyduch, prof. Halina Woś
Kraków – prof. Janina Stopyrowa, prof. Krzysztof Fyderek
Łódź:
UM – prof. Krystyna Wąsowska – Królikowska
CZMP – prof. Izabela Płaneta – Małecka, prof. Krystyna Grzybowska, prof. Elżbieta Czkwianianc
Poznań – prof. Marian Krawczyński, prof. Wojciech Cichy
Rzeszów – prof. Ryszard Korczowski, prof. Wrzesław Romańczuk, prof. Bartosz Korczowski
Szczecin – prof. Grażyna Czaja – Bulsa
Warszawa:
UM – prof. Tadeusz Zalewski, prof. Andrzej Radzikowski
CZD – prof. Jerzy Socha
Wrocław – prof. Franciszek Iwańczak, prof. Barbara Iwańczak

Troska o specjalizację naszych kolegów, a także konieczność bardziej zdecydowanego wyrażania opinii o potrzebach dzieci z chorobami gastroenterologicznymi stała się impulsem do utworzenia niezależnego od PTP towarzystwa naukowego, o co od wielu lat apelował prof. Zalewski. Inicjatywa ta znalazła poparcie na posiedzeniu poszerzonego Zarządu Sekcji. Działania doprowadziły do powołania Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD), do utworzenia którego walnie przyczynił się dr med. Wrzesław Romańczuk, opracowując projekt statutu oraz wiele skutecznych starań do rejestracji sądowej Towarzystwa.

Celem PTGHiŻD jest:
1 Upowszechnienie wiedzy z zakresu gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci.
2. Współudział w tworzeniu programów dla możliwie najlepszego zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie chorób układu pokarmowego.
3. Podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów, szczególnie w zakresie gastroenterologii dziecięcej
4. Szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie.
5. Reprezentowanie interesów ogółu polskich lekarzy pediatrów, zajmujących się dziećmi z chorobami układu pokarmowego.
6. Nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie gastroenterologii i żywienia dzieci.

Na inauguracyjnym zebraniu członków w dniu 22 października 1998 r. we Wrocławiu zakończono działalność Sekcji Gastroenterologii i Żywienia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Zainaugurowano jednocześnie działalność Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Nazwa i zakres działania Towarzystwa koresponduje z European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN). Pierwszym Przewodniczącym Zarządu wybrany został prof. Jerzy Socha. Akces do Towarzystwa zgłosiło ponad 200 pediatrów reprezentujących wszystkie regiony w kraju.

Zgodnie ze statutem wybrano przewodniczących Sekcji, którymi zostali kol. kol.: Sekcja Endoskopowa – D. Celińska-Cedro (od 2000 do 2012r. Iwona Ignyś, od 2012r. Marek Woynarowski); Sekcja Celiakalna – Andrzej Radzikowski (od 2002 do 2010r. Krystyna Karczewska, od 2010 do 2014r. Anna Szaflarska-Popławska, od 2014r. Bożena Cukrowska) ; Sekcja Motoryczna – Krzysztof Fyderek, (od 2012 Ewa Toporowska-Kowalska); Sekcja Alergologiczna – Mieczysława Czerwionka – Szaflarska (od 2002 do 2004r. Krystyna Wąsowska – Królikowska, od 2004 do 2012r. Maciej Kaczmarski, od 2012r. Elżbieta Jarocka-Cyrta); Sekcja Hepatologiczna – Jerzy Socha (od 2002 do 2010 r. Joanna Pawłowska, od 2010 do 2014r. Anna Liberek, od 2014r. Irena Jankowska), Sekcja Żywieniowa – Janusz Książyk (od 2012r. Hanna Szajewska), Sekcja IBD – Krystyna Grzybowska (od 2010 do 2014r. Barbara Iwańczak, od 2014r. Jarosław Kierkuś). W lutym 2000r. Zarząd powołał Sekcję ds. ostrej biegunki, której przewodniczącym został kol. Jacek Mrukowicz (sekcja zakończyła działalność w 2010 roku), a w 2006 roku – Sekcję ds. Zespołu Metabolicznego (przewodniczący Piotr Socha, od 2010 do 2014r. – Dariusz Lebensztejn, od 2014r. Wojciech Jańczyk.

Najważniejszym wydarzeniem naukowym w dziejach zarówno Sekcji jak i Towarzystwa był 32nd Annual Meeting of ESPGHAN, który odbył się w dniach 2-5 czerwca 2000 r. w Warszawie, w którym udział wzięli najwybitniejsi przedstawiciele światowej gastroenterologii dziecięcej. Zjazd ten był wyrazem uznania dla aktywnego udziału naszych kolegów w działalności tego Towarzystwa, zwłaszcza dla prof. T. Zalewskiego i prof. H. Szajewskiej. W 2014 roku prof. H. Szajewska została redaktorem Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.

Od chwili powołania PTGHiŻD co 2 lata organizowano kolejne zjazdy Towarzystwa:
I – w 2000 roku w Łodzi – przez prof. dr hab. Izabelę Płanetę-Małecką ze współpracownikami,
II – w 2002 roku w Bydgoszczy – przez prof. dr hab. Mieczysławę Czerwionkę – Szaflarską ze współpracownikami,
III – w 2004 roku w Krakowie przez dr hab. Krzysztofa Fyderka ze współpracownikami,
IV – w 2006 roku w Gdańsku – przez prof. dr hab. Marię Korzon ze współpracownikami,
V – w 2008 roku w Poznaniu – przez prof. dr hab. Wojciecha Cichego ze współpracownikami,
VI – w 2010 roku w Mikołajkach – przez prof. dr hab. Macieja Kaczmarskiego ze współpracownikami,
VII – w 2012 roku w Ossie przez prof. dr hab. Krystynę Wąsowską-Królikowską ze współpracownikami,
VIII – w 2014 roku w Warszawie prze prof. dr hab. Piotra Sochę ze współpracownikami.

Ponadto organizowane były sympozja w ramach poszczególnych Sekcji Specjalistycznych. Prace naszych kolegów prezentowane są na sesjach gastroenterologicznych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz na kongresach Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego i Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Liczba członków Towarzystwa wzrosła do 240 osób, z których ponad 100 uzyskało już specjalizację z gastroenetrologii.

Obecnie, na zebraniu sprawozdawczo–wyborczym w Warszawie (23.05.2014) do władz Towarzystwa powołano następujących Kolegów
Prezes: Piotr Socha
Sekretarz: Dariusz Lebensztejn
Skarbnik: Jarosław Kierkuś
Członkowie: Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Krzysztof Fyderek, Józef Ryżko, Jarosław Walkowiak.

Członkami honorowymi Towarzystwa wybrano postacie ze świata gastroenterologii, które wniosły doniosły wkład w rozwój gastroenterologii dziecięcej:
Prezes honorowy – Prof. Tadeusz Zalewski (1998)
Członkowie honorowi:
Prof. dr hab. Bożena Hager – Małecka (2000)
Prof. dr hab. Maria Goncerzewicz (2000)
Prof. dr hab. Izabela Płaneta Małecka (2000)
Prof. dr hab. Eugeniusz Butruk (2002)
Prof. dr hab. Andrzej Nowak (2002)
Prof. dr hab. Bertold Koletzko (2002)
Prof. dr hab. Jerzy Socha (2002)
Prof. dr hab. Antoni Gabryelewicz (2004)
Prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska (2004)
Prof. dr hab. Krystyna Karczewska (2010)
Prof. dr hab. Franciszek Iwańczak (2010)
Prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska (2012)
Prof. dr hab. Witold Bartnik (2014)
Prof. dr hab. Wojciech Cichy (2014)
Prof. dr hab. Maciej Kaczmarski (2014)
Prof. dr hab. Andrzej Radzikowski (2014)

Organem Towarzystwa jest kwartalnik Gastroenterologia – Hepatologia i Żywienie Dziecka redagowany od chwili założenia do 2010 roku przez prof. Tadeusza Zalewskiego, w latach 2010-2011 przez prof. Franciszka Iwańczaka, a od 2012 roku przez dr hab. Piotra Albrechta