Statut Polskiego Towarzystwa Gastroentrologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

PREAMBUŁA

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci jest organizacją wyższej użyteczności skupiającą i jednoczącą lekarzy i pracowników nauki z ośrodków naukowych, akademickich i lekarzy działalności podstawowej. Tworzy ono forum wymiany myśli i formułowania zadań, potrzeb i zaleceń w zakresie gastroenterologii, hepatologii i żywienia wieku rozwojowego. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym i Polskim Towarzystwem Gastroenterologii.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci", zwane dalej Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Towarzystwo działa zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
3. Towarzystwo używa pieczęci okrągłęj z godłem Towarzystwa w środku oraz napisem w otoku: "Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Zarząd Główny" oraz pieczęci podłużnych z napisem o treści jak wyżej i właściwym adresem siedziby.

§ 4

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Towarzystwo może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw administracyjno-księgowych.

§ 5

1. Towarzystwo zrzesza swoich członków
2. Członkowie Towarzystwa mogą również realizować cele statutowe w Sekcjach Specjalistycznych.
3. Sekcje Specjalistyczne POWOŁUJE I ZNOSI ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA.

§ 6

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia o takim samym lub podobnym profilu działania.
2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych fundacji działających na rzecz dziecka i rodziny.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest:
1. upowszechnianie wiedzy z zakresu gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci (GHŻD),
2. współudział w tworzeniu programów dla możliwie najlepszego zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie GHŻD,
3. podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów, szczególnie w zakresie GHŻD,
4. szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
5. reprezentowanie interesów ogółu polskich lekarzy pediatrów, zajmujących się GHŻD,
6. nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie GHŻD.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych oraz prowadzenie systematycznej działalności szkoleniowej,
2. prowadzenie działalności wydawniczej,
3. współpracę w właściwymi władzami, instytucjami i gremiami w rozwiązywaniu problemów medycyny wieku rozwojowego oraz lekarzy pediatrów, zajmujących się GHŻD,
4. prezentowanie stanowisk i wydawanie oświadczeń w sprawach istotnych dla ochrony zdrowia dzieci i młodzieży w zakresie GHŻD,
5. organizowanie konkursów na prace naukowe oraz przyznawanie nagród za działalność organizacyjną na rzecz Towarzystwa lub GHŻD,
6. promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań organizacyjnych w zakresie GHŻD,
7. delegowanie członków Towarzystwa na międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja w zakresie GHŻD,
8. opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, niezależnie od obywatelstwa i miejsca praktyki lekarskiej, a także pracownicy naukowi zajmujący się zagadnieniami mieszczącymi się w profilu Towarzystwa.
2. W poczet członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji dwu członków zwyczajnych Towarzystwa.
3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 11

Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest:
1. godnie reprezentować środowisko pediatrów polskich i dbać o dobre imię Towarzystwa,
2. kształtować i rozwijać koleżeńskie i przyjazne więzi wśród członków Towarzystwa,
3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
4. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
5. regularnie opłacać składki członkowskie,
a/ członkowie emeryci zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 12

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1. czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
a/ bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom mającym obywatelstwo polskie,
2. udziału w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Towarzystwo oraz we wszystkich innych formach działalności Towarzystwa,
3. zgłaszania uwag i wniosków do wszystkich władz Towarzystwa,

§ 13

Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 2 lat, mimo pisemnego upomnienia,
3. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu:
a/ poważnego naruszenia obowiązków członkowskich,
b/ naruszenia przepisów kodeksu deontologicznego lub przepisów o wykonywaniu zawodu,
c/ utraty lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonych przez sądy lekarskie,
d/ skazania wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw obywatelskich.

§ 14

1. Członek skreślony na podstawie § 13, ust. 2 może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa po uregulowaniu zaległych składek.
2. Od uchwały o wykluczeniu na podstawie § 13, ust. 3 pkt. 1-2 przysługuje członkowi odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wykluczeniu. Decyzja Zarządu Głównego jest ostateczna.
3. Członek skreślony na podstawie § 13, ust. 3, pkt. 3-4 może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa po ustaniu przeszkody prawnej. Uchwałę o ponownym przyjęciu podejmuje Zarząd Główny.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele Towarzystwa oraz wspomaga Towarzystwo organizacyjnie i finansowo.
2. Wysokość składki członka wspierającego nie powinna być niższa niż 10-krotnej wartości składki członka zwyczajnego.
3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny.

§ 16

1. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
2. Członek wspierający ma prawo korzystać z opinii i ekspertyz Towarzystwa.

§ 17

1. Członkowstwo honorowe Towarzystwa przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego osobom wybitnie zasłużonym dla GHŻ wieku rozwojowego lub dla Towarzystwa.
2. Tryb przyznawania członkowstwa honorowego oraz wzór dyplomu określa regulamin Zarządu Głównego.
3. Członek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
4. Członkostwo honorowe wygasa poprzez dobrowolne zrzeczenie się, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.

§ 18

1. Spory wynikające między członkami w obrębie Towarzystwa rozstrzyga Zarząd Główny.
2. Od uchwały Zarządu Głównego rozstrzygającej spór przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni.

ROZDZIAŁ IV

Władze naczelne Towarzystwa

§ 19

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd Główny i jego Prezydium,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja władz Towarzystwa trwa nie dłużej niz 2 lata, z możliwością dwukrotnego przedłużenia kadencji.
2. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
3. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przwodniczącego zebrania.
4. W razie zmniejszenia składu osobowego, stanowiący organ władzy może dokooptować do swojego grona nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby statutowego składu.

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Główny powiadamia uczestników co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 22

1. Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy członek Towarzystwa zaproponowany przez Zarząd Główny.
2. Kandydatura na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków winna być przyjęta przez Walne Zgromadzenie Członków przed jego rozpoczęciem w drodze głosowania jawnego.

§ 23

1. Przewodniczący zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odpowiedzialny jest jednoosobowo za:
a/ organizację i sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia Członków,
b/ przeprowadzenie wyborów zgodnie z regulaminem wyborczym,
c/ zredagowanie projektu uchwały zgodnie z treścią wniosków zgłoszonych przez uczestników w czasie dyskusji oraz jego przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Mandat przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków wygasa z chwilą przekazania protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków, protokołu Komisji Wyborczej i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na ręce Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nowo wybranych władz.

§ 26

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny:
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c/ na wniosek co najmniej trzech Zarządów Sekcji Specjalistycznych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszonego wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
3. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4. dokonanie wyboru zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym:
a/ Prezesa,
b/ członków Zarządu Głównego,
c/ członków Komisji Rewizyjnej,
5. zatwierdzanie wniosków Zarządu Głównego w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich,
6. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny i Członków,
7. nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,
8. podejmowanie uchwały o zmianie statutu,
9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.

§ 28

1. Prezes kieruje działalnością Zarządu Głównego Towarzystwa.
2. Prezes w szczególności:
a/ dąży do zapewnienia warunków i określa strategię ogólnych rozwiązań i środków działania na rzecz wypełniania statutowych celów Towarzystwa i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b/ przewodniczy posiedzeniu, na którym konstytuuje się Zarząd Główny, określa skład osobowy Prezydium, wyznacza zakresy działań oraz czynności pozostałych członków Zarządu Głównego,
c/ zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego i jego Prezydium, ustala program posiedzeń, przewodniczy obradom,
d/ przedstawia Zarządowi Głównemu do akceptacji roczne plany działalności oraz składa sprawozdania z ich wykonania,
e/ sprawuje nadzór nad administracją Zarządu Głównego i jest przełożonym pracowników zatrudnionych przez Zarząd Główny,
f/ powołuje kolegia doradcze, komisje problemowe, zespoły robocze, zależnie od potrzeb, dla spełnienia określonych zadań.
3. Funkcję Prezesa można pełnić nie dłużej niż przez trzy, następujące po sobie, kadencje.
4. W razie zaistnienia czasowej lub trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez urzędującego Prezesa sposób rozwiązań porządkujących określa Zarząd Główny.

§ 29

Zarząd Główny i jego Prezydium

1. Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w liczbie 7 członków i kieruje działalnością Towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami Członków.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Towarzystwa ilekroć zajdzie tego potrzeba, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
3. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, redaktorzy czasopism, eksperci, doradcy, zaproszeni goście.
4. Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni otrzymują: członkowie Zarządu Głównego i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zaś streszczenia: Przewodniczący Sekcji Specjalistycznych oraz redaktorzy czasopism.

§ 30

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. podejmowanie działań na rzecz spełnienia statutowych celów Towarzystwa i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2. podejmowanie uchwał w przedmiocie rocznych planów działalności podstawowej określających:
a/ kalendarium konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez Sekcje Specjalistyczne,
b/ zakres działalności wydawniczej,
c/ obszar współpracy i wymiany międzynarodowej,
d/ kondycję organizacyjną i finansową Towarzystwa oraz jego Sekcji Specjalistycznych,
3. zlecanie bądź współuczestnictwo w organizacji, ustalaniu tematyki i powoływaniu komitetów naukowych:
a/ ogólnopolskich konferencji Towarzystwa,
b/ spotkań i zjazdów naukowych organizowanych przez Sekcje Specjalistyczne,
4. powoływanie redaktorów naczelnych i komitetów redakcyjnych czasopism,
5. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,,
6. powoływanie i znoszenie Sekcji Specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności,
7. zatwierdzanie składu oficjalnych delegacji Towarzystwa wyjeżdżających za granicę,
8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź rezygnacji z przynależności do stowarzyszeń i fundacji krajowych i zagranicznych,
9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
10. wydawanie oświadczeń w sprawach istotnych dla GHŻD oraz interesów lekarzy pediatrów zajmujących się tą problematyką,
11. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń resortowych i państwowych dla członków Towarzystwa,
12. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
13. zatwierdzanie kandydatury Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków,
14. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków:
a/ sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz projektów głównych kierunków działalności Towarzystwa,
b/ wniosków w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich,
c/ wniosków o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa,
d/ wniosków we wszystkich innych sprawach wymagających rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Członków,
15. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Sekcji w kwestii rozstrzygnięć sporów między członkami,
16. Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i podejmuje decyzje nie należące do zakresu działania innych władz Towarzystwa.

§ 31

1. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego jego funkcje sprawuje Prezydium Zarządu Głównego.
2. W skład Prezydium wchodzi nie mniej niż 6 członków Zarządu Głównego. Są to: Prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
3. Prezydium może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 4 członków, w tym Prezesa.
4. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny na jego najbliższym posiedzeniu.
5. Posiedzenia Prezydium odbywają się ilekroć zajdzie tego potrzeba, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące.
6. Protokoły z posiedzeń Prezydium w terminie nie dłuższym niz 2 tygodnie otrzymują członkowie Zarządu Głównego i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 32

Komisja Rewizyjna (KR)

1. KR jest organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu KR konstytuuje się, wybierając spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. KR w szczególności:
a/ czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b/ kontroluje bezpośrednio gospodarkę finansową Zarządu Głównego i Redakcji czasopism oraz Sekcji Specjalistycznych,
c/ kontroluje i poddaje krytycznej ocenie działalność merytoryczną i organizacyjną władz Towarzystwa.
4. KR może występować z:
a/ wnioskami pokontrolnymi,
b/ wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego bądź jego Prezydium,
c/ wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
5. KR składa Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
6. Przewodniczący KR bądź delegowi przez niego członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Towarzystwa z głosem doradczym.
7. Członkowie KR nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

ROZDZIAŁ V

Redaktorzy czasopism

§ 33

1. Redaktorzy czasopism są powoływani i odwoływani przez Zarząd Główny Towarzystwa.
2. Kadencja Redaktorów czasopism trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją władz naczelnych Towarzystwa.
3. Redaktorzy czasopism organizują i zapewniają warunki pracy zespołom redakcyjnym:
a/ przedstawiają Zarządowi Głównemu wnioski w sprawie składu komitetutu redakcyjnego i sposobu redagowania czasopisma,
b/ opracowują regulamin publikowania prac,
c/ w oparciu o recenzję dokonują selekcji nadesłanych prac w trosce o możliwie najwyższy poziom redagowanego czasopisma.
4. Redaktorzy czasopism składają coroczne sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Głównemu.
5. W razie zaistnienia czasowej bądź trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez urzędującego Redaktora sposób rozwiązań porządkujących określa Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ VI

Sekcje specjalistyczne

§ 34

1. Sekcja Specjalistyczna zwana dalej Sekcją skupia członków Towarzystwa zainteresowanych określoną dyscypliną GHŻ zrzeszonych i opłacających składki członkowskie.
2. Przystąpienie do Sekcji następuje na drodze pisemnej deklaracji złożonej przez członka zwyczajnego Władzom Sekcji.
3. Członkostwo Sekcji ustępuje w wyniku:
a/ rezygnacji z przynależności do Sekcji zgłoszonej Władzom Sekcji,
b/ utraty członkowstwa Towarzystwa.
4. Sekcje powołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa.
5. Strukturę organizacyjną Sekcji określa regulamin opracowany przez Zarząd Sekcji i zatwierdzony przez Zarząd Główny.
6. Rozwiązanie Sekcji następuje na mocy uchwały Zarządu, który ją powołał.
7. Sekcja rozwija zainteresowania i upowszechnia postęp wiedzy w określonej dyscyplinie medycyny poprzez:
a/ organizacje posiedzeń naukowo-szkoleniowych i kursów dokształcających,
b/ organizacje sympozjów i konferencji naukowych,
c/ współudział w działalności wydawniczej Towarzystwa.

§ 35

1. Władzami Sekcji są: Przewodniczący i Sekretarz Sekcji.
2. Władze Sekcji wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
3. Kadencja władz Sekcji trwa nie dłużej niż 4 lata.

§ 36

Działnością Sekcji pomiędzy Walnymi Zgromadzenia Członków Towarzystwa kieruje Przewodniczący i Sekretarz Sekcji, którzy:
a/ reprezentują Sekcję na zewnątrz oraz wobec władz naczelnych Towarzystwa,
b/ opracowują roczne plany działalności Sekcji, określają tematykę i terminy organizowanych sympozjów i konferencji naukowych oraz przedstawiają je do akceptacji Zarządowi Głównemu Towarzystwa,
c/ składają sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków Towarzystwa,
d/ odpowiadają za przestrzeganie regulaminu działalności finansowej Towarzystwa,
e/ prowadzą na bieżąco ewidencję członków Sekcji,
f/ zgłaszają do Zarządu Głównego wnioski o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa oraz innych odznaczeń dla członków Sekcji.

ROZDZIAŁ VII

Majątek Towarzystwa

§ 37

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
a/ składki członkowskie,
b/ zapisy, dotacje i darowizny,
c/ wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
d/ dochody z działalności statutowej.
3. Środkami majątkowymi Towarzystwa dysponuje:
a/ Zarząd Główny,
b/ Zarządy Sekcji Specjalistycznych w ramach uprawnień określonych w regulaminie działalności finansowej Zarządu Głównego.
4. Zarządy Sekcji nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych bez pisemnej zgody Zarządu Głównego.
5. Zarządzanie funduszami Towarzystwa określa regulamin działalności finansowej Zarządu Głównego.

§ 38

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 39

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.

ZGŁOSZENIE KONFERENCJI DO OBJĘCIA PATRONATEM PTGHIZD

 1. Konferencje i szkolenia mogą być zgłaszane w trybie planowym i pilnym. W trybie planowym zgłoszenie musi wpłynąć najpóźniej 3 tygodnie przed posiedzeniem Zarządu.
 2. Zarząd wyraża opinie w ciągu maksymalnie 4 miesięcy w przypadku trybu planowego (czas wyrażenia opinii zależy od terminu posiedzenia Zarządu). Tryb pilny musi być odpowiednio uzasadniony m.in. krótkim czasem upływającym od podjęcia decyzji o organizacji konferencji do terminu konferencji
 3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: organizator, program (tytuły wykładów lub zakres tematyczny), nazwiska wykładowców, oczekiwane audytorium, daty, planowane inne patronaty
 4. Decyzję o objęciu patronatem podejmuje Zarząd podczas regularnych planowych posiedzeń Zarządu lub w trybie pilnym na podstawie wymiany informacji i opinii drogą e-mailową. Zarząd może zaproponować dokonanie niezbędnych zmian np. w zakresie daty lub tematyki z odpowiednim uzasadnieniem (np. w celu uniknięcia organizowania dwóch konferencji w tym samym czasie).
 5. Wpływy do budżetu Towarzystwa powinny wynosić 50% zysków lub nie mniej niż 3000 zł ze zjazdów Towarzystwa organizowanych co 2 lata a 20% lub nie mniej niż 500 zł z konferencji organizowanych przez sekcje lub inne podmioty zewnętrzne występujące do Towarzystwa z prośbą o patronat. Po każdym takim wydarzeniu naukowym Zarząd powinien otrzymać sprawozdanie finansowe.
 6. Organizator merytoryczny wybiera firmę organizującą sympozjum lub konferencję na zasadach konkursu ofert

Regulamin wyborczy


Regulamin wyborczy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD)

§1
Informacje ogólne

Wyboru Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, władz sekcji oraz organizatora Zjazdu PTGHiŻD dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

§2
Wybór Prezesa Towarzystwa, Członków Zarządu Głównego, Członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących Sekcji

 1. Zgłoszenie kandydatów odbywa się drogą elektroniczną do sekretarza Towarzystwa.
 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Kandydatów może zgłaszad każdy członek Towarzystwa mający czynne prawo wyborcze.
 4. Lista alfabetyczna kandydatów jest ogłaszana na minimum 15 dni przed wyborami na oficjalnej stronie internetowej PTGHiŻD.
 5. Wybory są tajne i odbywają się na kartach do głosowania na których są wydrukowane alfabetycznie nazwiska kandydatów.
 6. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierana jest Komisja Skrutacyjna licząca 3 członków. Wyrażenie zgody na udział w pracy komisji jest równoznaczne z rezygnacją z biernego prawa wyborczego przeprowadzanych wyborów. Członkowie komisji w głosowaniu jawnym wyłaniają Przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.
 7. Komisja Skrutacyjna, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdza ważnośd zebrania i sporządza protokół, przekazywany Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 8. Obecni na walnym Zgromadzeniu członkowie Towarzystwa posiadający czynne prawo do głosowania po otrzymaniu kart do głosowania zakreślają (stawiając krzyżyk przy nazwisku kandydata) :
  • na Prezesa Towarzystwa (jednego kandydata),
  • na Członków Zarządu Głównego (nie więcej niż sześciu kandydatów),
  • na Członków Komisji Rewizyjnej (nie więcej niż trzech kandydatów),
  • na Przewodniczących Sekcji ( jednego kandydata).

  W przypadku zakreślenia większej liczby kandydatów głos jest nieważny.

 9. Oddane głosy liczą Członkowie Komisji Skrutacyjnej. Z przeprowadzonych wyborów sporządzają protokół, który przekazują Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 10. Wybór Prezesa Towarzystwa następuje gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugie głosowanie na 2 kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.
 11. Członkami Zarządu Głównego , Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącymi Sekcji zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§3
Wybór Sekretarzy Sekcji Towarzystwa

 1. Kandydatów na Sekretarzy Sekcji zgłasza wybrany Przewodniczący Sekcji, a głosowanie odbywa się jawnie, kandydat zostaje zatwierdzony większością oddanych głosów.
 2. W przypadku nieuzyskania większości oddanych głosów, kolejnych kandydatów może zgłosid każdy członek Towarzystwa obecny na Walnym Zgromadzeniu.

§4
Wybory organizatora Zjazdu PTGHiŻD

 1. Zgłoszenie organizatora kolejnego zjazdu PTGHiŻD odbywa się drogą elektroniczną do sekretarza Towarzystwa.
 2. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
 3. Lista alfabetyczna kandydatur (biorąc nazwę miasta organizatora) jest ogłaszana na minimum 15 dni przed wyborami na oficjalnej stronie internetowej PTGHiŻD
 4. Wybory są tajne i odbywają się na kartach do głosowania na których są wydrukowane alfabetycznie kandydatury na organizację kolejnego Zjazdu PTGHiŻD
 5. Obecni na walnym Zgromadzeniu członkowie Towarzystwa posiadający czynne prawo wyborcze po otrzymaniu karty zakreślają krzyżyk przy 1 kandydaturze
 6. W przypadku zakreślenia większej liczby kandydatur głos jest nieważny
 7. Organizatorem zostaje kandydatura z największą liczbą głosów, w przypadku równej liczby głosów o wyborze decyduje Zarząd Główny w głosowaniu tajnym.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Regulamin Walnego Zgromadzenia PTGHiŻD

 1. Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa (dalej Walne Zgromadzenie) odbywa się zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd i przekazanym Członkom Towarzystwa w powiadomieniu, o którym mowa w § 21 ust. 2 statutu Towarzystwa. Porządek obrad Zwykłego Walnego Zgromadzenia może zostać zmieniony i uzupełniony w trakcie obrad na wniosek każdego uprawnionego do głosowania uczestnika Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym większością 2/3 ogólnej liczby Członków Towarzystwa.
 2. Członkowie Towarzystwa, którzy chcą wziąć udział w obradach Walnego Zgromadzenia, powinni stawić się w wyznaczonym w powiadomieniu miejscu nie później, niż na 15 minut przed wyznaczonym terminem obrad, w celu uprzedniego dokonania czynności rejestracyjnych. Członek Towarzystwa, który chce wziąć udział w obradach Walnego Zgromadzenia, powinien podpisać listę uczestników Walnego Zgromadzenia wyłożoną przy wejściu do pomieszczenia, które zostało wyznaczone na miejsce danego Walnego Zgromadzenia. Członkowie Towarzystwa przy podpisywaniu listy pobierają od osoby wyznaczonej przez władzę Towarzystwa zwołującą Walne Zgromadzenie karty do głosowania i kwitują ich odbiór. W przypadku wyznaczenia przez członka Towarzystwa pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu, warunkiem podpisania listy obecności i wydania kart do głosowania jest złożenie oryginału pełnomocnictwa.
 3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy członek Towarzystwa zaproponowany przez Zarząd Główny, przy czym kandydatura na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymaga akceptacji Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, obradom przewodniczy członek Zarządu Głównego, ustalony przez Zarząd Główny.
 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest m.in. za:
  a) organizację i sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia, w tym za przeprowadzenie wolnej dyskusji, możliwość wypowiedzenia się każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia i zrealizowanie porządku obrad,
  b) przeprowadzenie wyboru, w głosowaniu jawnym, 3 członków do:
  • Komisji Mandatowej,
  • Komisji Uchwał i Wniosków,
  • Komisji Wyborczej – Skrutacyjnej (dalej: Komisja Skrutacyjna).
  c) przygotowanie przy pomocy Komisji Uchwał i Wniosków projektów uchwał zgodnie z treścią wniosków zgłoszonych przez uczestników w czasie dyskusji,
  d) przeprowadzenie przy pomocy Komisji Skrutacyjnej głosowań i wyborów do władz Towarzystwa zgodnie z regulaminem wyborczym.
 5. Sekretarz Walnego Zgromadzenia wspomaga Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawnym prowadzeniu obrad i sporządza projekt protokołu Walnego Zgromadzenia.
 6. Projekt protokołu Walnego Zgromadzenia podlega weryfikacji przez Komisje Walnego Zgromadzenia i zatwierdzany jest podpisami Przewodniczących każdej z komisji, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przekazuje Prezesowi Towarzystwa oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia:
  a)podpisany przez osoby wskazane w pkt 6 powyżej protokół z Walnego Zgromadzenia obejmujący uchwały Walnego Zgromadzenia,
  b) podpisany przez siebie oraz przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej protokół Komisji Skrutacyjnej (Wyborczej).
  Z dniem przekazania ww. protokołów mandat Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wygasa.
 8. Komisje: Mandatowa, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjna wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza.
 9. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba korzystająca w trakcie Walnego Zgromadzenia z biernego prawa wyborczego do organów Towarzystwa.
 10. Komisja Mandatowa jest odpowiedzialna za:
  • weryfikację listy uczestników Walnego Zgromadzenia oraz liczby wydanych kart do głosowania, tego czy wszyscy obecni, uprawnieni do głosowania uczestnicy otrzymali karty do głosowania;
  • przyjęcie i zabezpieczenie oryginałów pełnomocnictw złożonych przez osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu nieobecnych członków Towarzystwa;
  • określenie, czy Walne Zgromadzenie jest ważne, ze względu na sposób zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Główny i przekazanie tej informacji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza ją uczestnikom; decyzja Komisji stwierdzająca ważność lub nieważność Walnego Zgromadzenia jest obowiązująca i ostateczna.
  Pełnomocnictwa uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu członków Towarzystwa oraz lista uczestników Walnego Zgromadzenia dołączane są do protokołu zbiorczego z obrad Walnego Zgromadzenia.
 11. Komisja Uchwał i Wniosków jest odpowiedzialna za zredagowanie projektów uchwał zgodnie z treścią wniosków zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia w czasie dyskusji i przekazanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia celem przeprowadzenia głosowań, a także przygotowanie protokołu zbiorczego z obrad Walnego Zgromadzenia oraz przekazanie go Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 12. Komisja Skrutacyjna odpowiedzialna jest za przeprowadzenie głosowań przez Walne Zgromadzenie, w szczególności zliczenie wszystkich oddanych głosów w czasie zarządzonych głosowań i przekazanie informacji na ten temat Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Komisja sporządza protokół Komisji Skrutacyjnej obejmujący wyniki głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje go po zakończeniu obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 13. W przypadku wystąpienia możliwości technicznych, głosowania na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia mogą odbywać się również za pomocą elektronicznego systemu głosowania. Szczegółowe warunki techniczne oraz bezpieczeństwa, jakie musi spełniać elektroniczny system głosowania, a także tryb podjęcia decyzji o zastosowaniu tego systemu, określone mogą zostać przez Zarząd Główny w Załączniku do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 14. W protokole obrad Walnego Zgromadzenia oznaczona jest data i miejsce Walnego Zgromadzenia, szczegółowy jego przebieg – w tym wszystkie wnioski oraz uchwały Walnego Zgromadzenia. Treść protokołu zatwierdzana jest podpisami Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczących Komisji Walnego Zgromadzenia

Regulamin Członka Honorowego PTGHiŻD

 1. Z wnioskiem o nadanie tytułu Członka Honorowego PTGHiŻD może wystąpić Zarząd, Sekcja Towarzystwa, lub grupa 10 członków Towarzystwa.
 2. Wniosek musi być zgłoszony pisemnie , z dołączoną opinią zgłaszających, uzasadniającą nadanie Członkostwa Honorowego
 3. Członkiem może zostać osoba fizyczna względnie podmiot zasłużony dla gastronetreologii dziecięcej w kraju lub za granicą, pod względem naukowym dydaktycznym, organizacyjnym.
 4. Wniosek o nadanie członkostwa honorowego kierowany jest do Zarządu Głównego, który go rozpatruje i przedstawia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
 5. Decyzję o nadanie członkostwa Honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykła większością głosów.
 6. Nadanie i Wręczenie Członkostwa Honorowego odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia członków.

Regulamin przyznawania nagród naukowych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD)

 1. Co dwa lata przyznawane będą trzy nagrody naukowe za najlepsze prace oryginalne opublikowane w danych latach w pełnej wersji w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (IF).
 2. Przyznanie nagrody naukowej (dyplom) związane będzie z otrzymaniem nagrody
  pieniężnej, która przekazywana będzie pierwszemu autorowi pracy, czynnemu członkowi PTGHIŻD (opłacona składka członkowska), zatrudnionemu w polskim ośrodku (w pracy podana afiliacja polskiego ośrodka).
 3. Wręczanie dyplomów odbywać się będzie na sympozjum PTGHiŻD.
 4. Nagrody pieniężne (1-sza nagroda 1500 zł, 2-ga nagroda 1000 zł, 3-cia nagroda – 500 zł; kwoty netto) zostaną przekazane przez skarbnika ZG na konta bankowe osób
  nagrodzonych w terminie do 2 tygodni od daty wręczenia dyplomu
 5. Prace spełniające wymogi konkursu należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres sekretarza Zarządu Głównego (ZG) PTGHiŻD w terminie podanym do wiadomości
  członków Towarzystwa na stronie internetowej PTGHiŻD i w rocznym komunikacie. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę prac opublikowanych w danym okresie sprawozdawczym.
 6. Nadesłane prace będzie oceniać 3 osobowa Komisja powołana przez ZG PTGHiŻD,
  której członkowie nie należą do ZG. Komisja wytypuje trzy nagrody naukowe.
  Przyznanie nagrody zatwierdza ZG na wniosek Przewodniczącego Komisji. Sekretarz
  ZG poinformuje nagrodzonych o wyróżnieniu drogą mailową.
 7. Wszystkie nadesłane prace (autorstwo, tytuł, dane bibliograficzne) będą umieszczone na stronie internetowej Towarzystwa w zakładce „Publikacje członków Towarzystwa”